Adarsh Patasanstha Loader

नवीन व्याजदर

अनु क्र
तपशील
ठेवीचे व्याजदर
१ ते ३० दिवस सरळ व्याजाने ५ टक्के
१ ते ३ महिने सरळ व्याजाने ७ टक्के
३ ते ६ महिने सरळ व्याजाने ८ टक्के
६ ते ९ महिने सरळ व्याजाने ९ टक्के
९ ते ११ सरळ व्याजाने ११ टक्के
११ ते १२ महिने सरळ व्याजाने १२ टक्के
१३ महिने सरळ व्याजाने १३ टक्के

जेष्ठ नागरिक सेवानिवृत्तांसाठी सहकारी संस्था व अल्पबचत गटासाठी १% जास्त व्याजदर राहील

टीप - दर महा व्याज घेणाऱ्या खात्यादारास चालू व्याजदराचा १% व्याजदर कमी मिळेल . तसेच मुदतपूर्व ठेव काढावयाची असल्यास चालू व्याजदराच्या काळाचा व्याजदराच्या २% कमी व्याज देण्यात येईल .

TOP