Adarsh Patasanstha Loader

शाखा : आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था

अनु क्र
शाखेचे नाव
संपूर्ण पत्ता
फोन नंबर
स्थान
1 औरंगाबाद ३१ शिवज्योती कॉलनी, एन-६ सिडको, औरंगाबाद. फो. ०२४०-२४८६८०६, २४८६८०९ मो. ९४२२२११४१७, ८८०६१०५१०२
2 पंढरपूर आरएकस २/ प्लॉट नं. ४, सप्तश्रृंगी हौसिंग सोसायटी मोरे चोकाजवळ, वडगाव रोड, बजाजनगर, औरंगाबाद. फो. ०२४०-२५५६३७७ मो. ९७६७५०३७८७
3 फुलंब्री जुने बसस्थानक, फुलंब्री, ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद फो. ०२४०-२६३३७५६ मो. ९९२१३१९००५
4 आडगाव पी मु. पो. आडगाव, पोस्ट ऑफिस समोर, आडगाव, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. फो. ०२४३५-२३९७५३ मो. ९८८१४३८५६४
5 आडूळ मु. पो. एम. एस. ई. बी. समोर, मेनरोड, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद. फो. ०२३१-२४४९९९ मो. ८८८८८०६१८२
6 सिल्लोड आर. एल. पार्क, सिल्लोड, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद फो. ०२४३०-२२४०६९ मो. ९४२१४३०४०८
7 जातेगाव मु. पो. जातेगाव, ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. फो. ०२४०-२६३५३५६ मो. १५२७६३४७२
8 टी. व्ही. सेंटर गजानन हॉलच्या तळमजल्यावर, गाळा क्र. ए-७९/३,४. एन-११, हडको, टी. व्ही. सेंटर, औरंगाबाद. फो. ०२४०-२३९०९३२ मो. ९५२७३६४७२
9 गोळेगाव अजिंठा रोड, गोळेगाव, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. फो. ०२४३९-२०२७०० मो. ९६७३८२१४८३
10 करमाड मेन रोड, करमाड, ता. जि. औरंगाबाद. फो. ०२४०-२६२३५४४ मो. ८२७५०४३८८०
11 पिशोर कन्नड रोड, पिशोर, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. फो. ०२४३५-२२९४०३ मो. ९४२१४००३११
12 बिडकीन साई हॉस्पिटल डॉ. एखंडे यांचे दवाखान्याच्या पहिल्या माळ्यावर, मौजे कृष्णापूर (बिडकीन), ता. पैठण, जि. औरंगाबाद. फो. ०२४३१-२४१२९९ मो. ९७६७४०३१८२
13 कन्नड गाळा क्र. सी-१, सी-२, सी-३, बस स्टॅण्ड जवळ, चाळीसगाव रोड, कन्नड, ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद. फो. ०२४३५-२२०७८० मो. ९४२१४००३१२
14 होणाजीनगर शॉप नं. ४, सूर्या आर्केड, होणाजीनगर, जटवाडा रोड, औरंगाबाद. फो. ०२४०-२१००२९७ मो. ९४०५४३९७२६, ९९२३६५६६२७
15 बाजार सावंगी मु.पो. बाजार सावंगी ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. फो. ०२४३७ -२३४३०१ मो. ९७६७५०३७८७
16 आळंद मु.पो. आळंद ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. फो. ०२४३०-२८४५४४ मो. ९७६७४०४०२०
17 फर्दापूर मु.पो. फर्दापूर ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद. फो. ०२४३८२४४०६० मो. ९४२२७१७२८४
18 शिवना मु.पो. शिवना ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. मो. ९४२०२३७२७८
19 चिंचोली लि. मु.पो. चिंचोली लि. जि. म. बँकेच्यावर ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. मो. ९९७५२९१८५१, ७३५०२७९१६०
20 कार्यालय कोकणवाडी २२, समाधान कॉलोनी, केसरसिंगपुरा, कोकणवाडी, जि. औरंगाबाद. मो. ९०२१८१२१, ९७६५००२९८३
21 कॅनॉट प्लेस कैलास आर्केड, ब्लॉक नं.७, सिडको, औरंगाबाद. ०२४०-२४८९०६६ मो. ८२३७४२१११७
22 भराडी बस स्टॅण्ड रोड, भराडी, ता. सिल्लोड, जि., औरंगाबाद. ०२४३०-२८९००७, ७७०९४८५०००
TOP